Okres propedeutyczny

Okres propedeutyczny

Pierwszym zagadnieniem, którym zajęła się podczas III posiedzenia Komisja Teologiczna V Synodu Diecezji Tarnowskiej, była poruszana już na wcześniejszym spotkaniu kwestia programu i innych spraw związanych z wprowadzeniem okresu propedeutycznego w seminarium duchownym w naszej diecezji.

Spośród istotnych wniosków, które wyłoniły się w toku dyskusji należy przywołać następujące: potrzeba zindywidualizowania pracy z przyszłymi kandydatami do seminarium, konieczność odpowiedniej liczba wykwalifikowanych opiekunów (tutorów) kierujących pracą poszczególnych studentów oraz wzięcie pod uwagę zróżnicowania pod względem wieku, wiedzy teologicznej i dojrzałości emocjonalno-społecznej osób, które będą się zgłaszały na rok propedeutyczny.

           Drugim tematem podjętym przez Komisję była dyskusja nad strukturą teologiczną Dokumentu końcowego V Synodu, jak również Wprowadzeniem teologicznym do Dokumentu końcowego. Wszyscy członkowie Komisji byli zgodni co do tego, że zadaniem Komisji Teologicznej nie jest pisanie wstępów (preambuł) do każdego dokumentu, które będą opracowywać poszczególne komisje synodalne, co wynika z regulaminu Synodu, jak i logiki opracowywania poszczególnych dokumentów. Ustalono również, że struktura teologiczna Dokumentu końcowego Synodu powinna odnosić się do hasła Synodu: „Kościół na wzór Chrystusa” i uwzględniać 3 etapy prac synodalnych: rodzina, parafia, ewangelizacja (świat). Ważną sugestią była także propozycja Przewodniczącego Komisji, aby Wprowadzenie teologiczne do Dokumentu końcowego Synodu zostało przygotowany przez jednego z członków Komisji Teologicznej, a następnie poddane pod dyskusję w ramach spotkania całej Komisji, aby wprowadzić ewentualne poprawki czy uzupełnienia.

 

ks. Adam Sroka