Nihil obstat

Nihil obstat

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej – 29 I 2020:

Podczas pierwszego w 2020 r. spotkania Komisja Teologiczna zajęła się omówieniem istotnej kwestii wynikającej z pkt. 6 „Instrukcji Szczegółowej dotyczącej niektórych czynności podejmowanych przez Komisję Główną V Synodu Diecezji Tarnowskiej”, który dotyczy konsultowania z Komisją Teologiczną powstających nowych dokumentów synodalnych. Do głównego zadań Komisji Teologicznej należy wydanie nihil obstat, czyli ma potwierdzić zgodność treści danego dokumentu z doktryną Kościoła dotyczących wiary i moralności. Poza tym, podczas opracowywania dokumentów, Komisja Teologiczna służy także pomocą w kwestiach, które wymagają pogłębionej refleksji teologicznej.

W toku obrad Komisji sformułowano kilka istotnych wniosków, a mianowicie: 1) dokumenty do konsultacji powinny być wcześniej przesłane Komisji Teologicznej, niż bywało to do tej pory, aby móc bez pośpiechu do nich się odnieść; 2) przesłane dokumenty zawierają błędy językowe, stąd należałoby je także sprawdzić pod względem poprawności językowej; 3) ważne jest, aby dokumenty synodalne nie tylko nie zawierały błędów dotyczących nauczania Kościoła, ale powinny być również opracowane zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.

Następnie ustalono, że członkowie Komisji Teologicznej będą przesyłać do Przewodniczącego Komisji Teologicznej wszystkie ewentualne uwagi (zarówno teologiczne, jak również formalne, stylistyczne, ortograficzne, itp.), które zostaną zauważone w tworzonych dokumentach synodalnych. Po zebraniu wszystkich spostrzeżeń, Przewodniczący Komisji Teologicznej roześle je do całej Komisji i po ich zaakceptowaniu zostaną one przesłane do Przewodniczącego Komisji, która poprosiła o konsultację opracowywanego dokumentu lub do Sekretariatu Synodu. Zadaniem członków Komisji Teologicznej będzie także wydanie nihil obstat do ostatecznej wersji tworzonych dokumentów, które będą przedstawiane na kolejnych Sesjach Plenarnych Synodu.

Ks. Adam Sroka