Prace nad projektami

Prace nad projektami

4 lutego w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się X spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa.

Po modlitwie brewiarzowej oraz adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, nastąpiło odczytanie protokołu z ostatniego spotkania oraz omówienie kilku projektów dokumentów przygotowanych przez poszczególne podkomisje.

Omawiano następujące projekty: „Księża posługujący poza granicami diecezji – na Zachodzie i w krajach postkomunistycznych (projekt statutu); Parafia środowiskiem budzenia, wzrostu i dojrzewania powołań kapłańskich i zakonnych; Posługa księdza dziekana w diecezji tarnowskiej; Postępowanie w sytuacji trudności psychicznych kapłana, Statut diecezjalnego Zespołu ds. trudności kapłańskich oraz Zasady postępowania wobec kapłanów doświadczających problemów natury psychicznej.

Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji Synodu.

Ks. Tomasz Rąpała

sekretarz