Komunikat z XXXIX posiedzenia Komisji Głównej V SDT

Komunikat z XXXIX posiedzenia Komisji Głównej V SDT

4 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT. Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Marcina Barana poprawionej wersji dokumentu Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej. Drogi młodości. Uwagi Członków Komisji Głównej V SDT do tekstu dokumentu, wskazały kierunki przeredagowania i doprecyzowania poszczególnych zapisów. Po naniesieniu w najbliższym czasie przedstawionych poprawek, dokument Komisji ds. Dzieci i Młodzieży zostanie przesłany do Komisji Prawnej i Teologicznej V SDT celem weryfikacji poprawności zapisów.

Drugim punktem posiedzenia Komisji Głównej była dyskusja nad dokumentem wypracowanym w Komisji ds. Mediów. Tekst otrzymał pozytywną opinię Komisji Teologicznej i Komisji Prawnej. Po dyskusji w Komisji Głównej podjęto decyzję, aby  dokument powrócił do Komisji ds. Mediów celem przemyślenia i wykorzystania uwag przedstawionych przez Członków Synodu z Komisji Prawnej i Teologicznej.

W końcowej części posiedzenia Komisji Głównej, ks. Krzysztof Bułat przedstawił szczegóły dotyczące przesłania do wszystkich kapłanów diecezji tarnowskiej dokumentu Komisji ds. Duchowieństwa celem szerokich konsultacji. Najbliższe posiedzenie Komisji Głównej zaplanowano na 25 kwietnia.

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT