2 x tak

2 x tak

W tarnowskiej Kurii Diecezjalnej 24 lutego br. odbyło się 18. posiedzenie Komisji Głównej VSDT.

Najważniejszym punktem spotkania było głosowanie nad dwoma, będącymi w przygotowaniu, synodalnymi dokumentami: „Przepowiadanie Słowa Bożego w diecezji tarnowskiej”, oraz: „Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona”. Podkreślano wysoką jakość obydwu dokumentów tak merytoryczną jak i formalną. Zebrani w komplecie członkowie Komisji Głównej wysłuchali wystąpienia ks. Piotra Cebuli, sekretarza generalnego VSDT, który podkreślił, iż oba dokumenty zyskały pozytywną opinię tak Komisji Prawnej, jak i Teologicznej. Zgromadzeni – głosując przez podniesienie dłoni – jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem obydwu dokumentów do dalszego procedowania na sesji plenarnej V Synodu, planowanej na 18 kwietnia br. „Po drodze” mogą one jeszcze przejść kosmetyczne zmiany.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podziękował wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów. Poprosił też, aby już myśleć nad tematami na trzeci rok synodowania poświęcony ewangelizacji – zwłaszcza, aby pamiętać o tematach z okresu presynodalnego, oraz tych „przygranicznych”, czyli znajdujących się między sferami zainteresowań różnych komisji. Ks. Michał Dąbrówka, przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji, przedstawił pierwsze pomysły, m.in.: kwestia wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, misji ad gentes, funkcjonowania kancelarii parafialnej, która jak najmniej powinna kojarzyć się z biurem a już zwłaszcza z biurokracją kościelną. Zgromadzeni byli zgodni, iż Synod powinien się też pochylić na finansami kościelnymi, które są – jak to ujął biskup Andrzej Jeż – środkami służącymi ewangelizacji. Ks. P. Cebula zauważył, iż im bardziej adekwatnie sformułowane są tematy, tym lepsze wnioski z prac Parafialnych Zespołów Synodalnych.

Następne spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej planowane jest na 23 marca br.

Ks. Andrzej Turek, rzecznik VSDT