Komisja ds.

Mediów

Komisja ds. Mediów

Mentalność współczesnych ludzi zdominowana jest przez myślenie medialne. Ludzie nie tylko myślą, tak jak chcą media, ale też głównie o tym, co im podsuwają media, będące najważniejszym, a często jednym oknem percepcji rzeczywistości. Co warte podkreślenia media są w powszechnym użyciu i to w skali dotychczas nieznanej w historii ludzkości.

Na przekór licznym stereotypom i uprzedzeniom narosłym na linii Kościół – media, nie ma na świecie instytucji ze swej natury bardziej medialnej aniżeli właśnie Kościół Chrystusowy! Kościół jest zbawczym medium pośredniczącym we wzajemnym zbliżaniu się ludzi do siebie oraz do Boga. Kościół jest o tyle medium, o ile jest na wzór Chrystusa – „Doskonałego Przekaziciela” (por. CP,11).

Synodalna Komisja medialna będzie chciała najpierw dokonać swoistego audytu funkcjonowania mediów konfesyjnych w diecezji tarnowskiej, aby jeszcze bardziej zoptymalizować ich działanie i współdziałanie. Chodzi o to, by przekaz wiary, wartości chrześcijańskich, promocja Kościoła i ewangelicznego stylu życia stawały się coraz bardziej efektywne tak na szczeblu diecezjalnym, jaki i parafialnym. Integralną częścią prac Komisji będzie również poszukiwanie adekwatnych mechanizmów formacji odbiorców obcujących z mediami, a także stworzenie efektywnych ram dla animacji dialogu Kościoła ze światem mediów.

Skład komisji
  • przewodniczący: Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
  • sekretarz: mgr Joanna Sadowska