Komunikat z XXXVIII posiedzenia Komisji Głównej

Komunikat z XXXVIII posiedzenia Komisji Głównej

21 marca br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Pierwszą podejmowaną kwestią była analiza dokumentu wypracowanego przez Komisję ds. Duchowieństwa V SDT. Po przedstawieniu przez ks. Oficjała Rafała Wierzanowskiego opinii prawnej dotyczącej tego dokumentu, rozpoczęto dyskusję nad tekstem. Do przedstawionych uwag odniósł się ks. Krzysztof Bułat, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa V SDT. Decyzją Biskupa Tarnowskiego dokument ten zostanie przesłany wszystkim kapłanom diecezji tarnowskiej do konsultacji. Poprawki i uwagi zgłoszone przez kapłanów, będą istotne dla redakcji kolejnej wersji tekstu.

W drugiej części posiedzenia Komisja Główna V SDT podjęła dyskusję dotyczącą miesięcznych tematów synodalnych od lipca do grudnia 2022 r. Poproszono poszczególne komisje synodalne, aby opracowały temat na dany miesiąc. Podjęto także decyzję, że ze względu na zaawansowany etap pracy nad dokumentami synodalnymi, czerwiec będzie ostatnim miesiącem funkcjonowania Parafialnych Zespołów Synodalnych. Nadal będą celebrowane Niedziele Synodalne i podejmowany w kazaniu miesięczny temat synodalny.

Ks. Piotr Cebula,  Sekretarz V SDT

foto Gość Tarnowski